I. Úvodní ustanovení
1.1 Zhotovitel: Miroslava Divoká, IČO: 04516338, Mírová 1103/9, Hustopeče 693 01.
1.2 Objednatel: Objednatelem služeb může být fyzická nebo právnická osoba, které Zhotovitel poskytuje služby na základě objednávky nebo smlouvy – dle těchto podmínek. 
1.3 Všeobecné obchodní podmínky – dále jako VOP.
1.4 Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.
II. Objednání služeb | Smlouva
2.1 E-mailová zpráva, z níž zřetelně vyplývá požadavek na objednání konkrétní služby nebo projektu je rovněž považována za e-mailovou závaznou objednávku bez dalšího potvrzení Objednatele.
2.2 Smlouva se uzavírá písemně nebo elektronicky formou e-mailu. Telefonické objednávky nejsou akceptovány. Potvrzení lze také učinit ve formě nahraného videohovoru na některé z dostupných platforem jako Skype, Zoom, Google Meeting a jiné.
2.3 Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy Zhotovitel akceptuje Objednávku zaslanou Objednatelem a Objednatel odsouhlasí cenový a/nebo projektový návrh od Zhotovitele.
2.4 Zhotovitel má právo odmítnout realizaci objednávky v případě, že je v rozporu se zákony, dobrými mravy, vyhláškami, pokud odporuje zájmům Zhotovitele nebo pokud by mohla poškodit dobré jméno Zhotovitele.
2.5 Údaje dodané Objednatelem jsou Zhotovitelem považovány za správné a platné. Objednatel je povinen uvést pravdivé údaje. Zhotovitel není povinen tyto údaje ověřovat či jinak kontrolovat.
2.6 Objednatel potvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že jde z jeho strany o dobrovolné poskytnutí údajů.
2.7 Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy.
2.8 Objednatel bere na vědomí, že Zhotovitel není povinen uzavřít smlouvu nebo přijmout objednávku a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smlouvu včetně VOP.
2.9 Objednatel bere na vědomí, že objednání hostingových služeb a doménového jména musí provádět samostatně a na své náklady a jméno. Stejně tak Zhotovitel z ceny projektu nehradí žádné dodatkové služby (pluginy) či za Objednatele nehradí jiné služby během tvorby projektu, které si Objednatel sám sjedná.

III. Podklady pro tvorbu díla
3.1 Objednatel dodává veškeré textové podklady, překlady, fotografie, dokumenty atd. pokud dodání obsahového materiálu nebylo sjednáno jinak.
3.2 Objednatel je povinen dodat veškeré podklady, jejichž použití vyžaduje následná tvorba a to v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu nebo nahráním na domluvené úložistě. Zároveň také všechny kontaktní informace pro použití na web, sociální sítě, přístupy na hosting, do databáze a v případě redesignu webu do administrace webu.
3.3 Fotografie a grafické obrázky dodat ve formátu .jpg, .jpeg, nebo .png v maximálním rozlišení a kvalitě. V případě loga může být použitý formát svg. Jakákoli grafická úprava podkladů od Objednatele není součástí ceny projektu (retuše fotografií, úprava fotografií, grafické práce na fotografiích či obrázcích jako tvorba bannerů či jiných formátů na webovéé stránky, sociální sítě a jiné).
3.4 Textové podklady dodat ve formátech .doc, .docx, nebo .txt (stránky musí být řádně označeny a viditelně odděleny). Jakákoli textová úprava podkladů od Objednatele není součástí ceny projektu (copywriting, korektura, překlady, styling a jiné).
3.5 Zhotovitel nezodpovídá za chyby a problémy, jestliže tyto chyby byly způsobeny použitím materiálů předaných Objednatelem v případě, že Zhotovitel nemohl vliv těchto materiálů zjistit nebo na jejich použití Objednatel trval.

IV. Pravidla pro obsah
4.1 Objednatel nesmí provozovat závadný obsah a nesmí v rámci služeb šířit počítačové viry a nevyžádané sdělení obecně.
4.2 Objednatel nese odpovědnost za publikovaný obsah jeho webových stránek (porušení práv k ochranným známkám, práv k obchodní firmě, autorských práv, novely zákona a jiné).
4.3 Zhotovitel nezodpovídá za protiprávní úkony Objednatele v souvislosti s dodaným obsahovým materiálem (porušení práv k ochranným známkám, práv k obchodní firmě, autorských práv, novely zákona a jiné).
4.4 Zhotovitel je případně povinen odstranit protiprávní informace uložené Objednatelem, dozví-li se o jejich protiprávnosti. Tyto kroky jsou následně účtovány Objednateli.

V. Práva a povinnosti
5.1 Objednatel je povinen se před zadáním objednávky / poptávky seznámit s obsahem těchto VOP.
5.2 Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli veškeré podmínky nezbytné pro řádné poskytování služeb, zejména se Objednatel zavazuje zajistit a/nebo poskytnout všechny potřebné podklady a přístupy a to bez zbytečného odkladu.
5.3 Zhotovitel se zavazuje během zpracovávání dílo konzultovat s Objednatelem. Pokud Objednatel neposkytne v dostatečném předstihu Zhotoviteli potřebné pokyny, je Zhotovitel oprávněn postupovat samostatně.
5.4 Zhotovitel dílo jako celek i jeho jednotlivé výstupy zpracuje bez věcných a formálních chyb, v řádné kvalitě, v dohodnuté formě a termínu.
5.5 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla informovat Objednatele o skutečnostech, které mohou mít vliv na provedení díla. Zhotovitel je při plnění této smlouvy povinen postupovat s náležitou odbornou péčí, zajišťovat plnění smlouvy v souladu se zájmy Objednatele, které zná nebo znát má, oznámit Objednateli všechny okolnosti, které zjistí při výkonu své činnosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů Objednatele. Zjistí-li Zhotovitel kdykoliv v průběhu plnění této smlouvy, že pokyny Objednatele jsou nevhodné či pro plnění předmětu této smlouvy neúčelné, je povinen na to Objednatele upozornit.
5.6 S osobními údaji Objednatele je nakládáno plně v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb.
5.7 Zhotovitel při realizaci díla postupuje samostatně na základě zkušeností a své specializace, a není při provádění díla vázán pokyny Objednatele.
5.8 Zhotovitel si vyhrazuje právo dočasně přerušit či omezit poskytování služby v nezbytném rozsahu bez předchozího upozornění Objednatele, je-li služba využívána v rozporu se smlouvou, objednávkou nebo při porušení závazků daných VOP.
5.9 Zhotovitel si vyhrazuje právo poskytnout údaje nutné pro výkon díla třetím stranám – například při registraci domény, zřízení webhostingu, zajištění tisku atd.
5.10 Zhotovitel si vyhrazuje právo upravit funkce a grafické provedení webových stránek v rámci funkčnosti, responzivity a správného zobrazení u materiálů dodaných ke zpracování Objednatelem.
5.11 Zhotovitel nenese zodpovědnost za obchodní výsledky Objednatele.
5.12 Objednatel je povinen zajistit správnou formu právních dokumentů (o ochraně osobních údajů / GDPR, využití cookies, obchodní a jiné podmínky, novely zákona a jiné).

VI. Fakturace a platební podmínky
6.1 Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za provedení díla včetně víceprací nad rámec dohodnuté ceny, která mu bude známá a domluvená v průběhu provádění díla.
6.2 Zhotovitel je oprávněn požadovat od Objednatele zálohu na realizaci díla ve výši 70 % z celkové ceny před započetím tvorby díla. Zbývající část ceny včetně všech dohodnutých víceprací je Objednatel povinen uhradit před převzetím díla dle faktury či jinak domluvené formě úhrady. Záloha na tvorbu díla je nevratná, Zhotovitel si na jejím základě vyhrazuje pracovní čas a jiné zakázky v daný termín nepříjímá.
6.3 Faktury jsou vystavovány se splatností 7 až 14 dnů a zasílány v elektronické podobě na e-mailovou adresu Objednatele v den vystavení.
6.4 Objednatel se zavazuje provádět platby nejpozději k datu splatnosti faktury nebo výzvy k platbě. Dnem platby se rozumí den připsání platby na účet Zhotovitele.
6.5 Teprve po úplném uhrazení faktury obdrží Objednatel plné přístupy k webovým stránkám a k administraci služeb.
6.6 Zálohu na realizaci objednávky je povinen Objednatel uhradit do 7 pracovních dnů od potvrzení objednávky. Záloha na realizaci je nevratná.
6.7 V případě prodlení s platbou Objednatele za doobjednané služby a rozšíření stávajícího díla je Zhotovitel oprávněn zakázat užívání již předaných prvků, pozastavit přístup Objednatele do správy webových stránek, případně k jejich odstavení. 

VII. Podmínky dodání a předání díla
7.1 Dílo zůstává ve vlastnictví Zhotovitele až do úplného uhrazení faktury a všech závazků vůči Zhotoviteli. Do doby uhrazení ceny díla není Objednatel oprávněn využívat dílo pro svůj prospěch, měnit, upravovat, manipulovat s obsahem, strukturou, designem či kódem webových stránek.
7.2 V případě, že je webová stránka spuštěna před úplným uhrazením všech závazků Zhotoviteli, má Zhotovitel právo pozastavit webovou stránku a znepřístupnit ji veřejnosti do doby úplného splacení všech závazků.
7.3 Získání přístupu ke zdrojovému kódu webové prezentace ze strany Objednatele zbavuje Zhotovitele veškeré odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za vady webové prezentace a to i v případě, kdy nebyla podepsána písemná dohoda. Zhotovitel v žádném případě nezodpovídá za problémy, respektive ušlý zisk, který by vznikl zásahem Objednatele do kódu prezentace, vadou díla či jeho nedostupností.
7.4 Dílo nebo objednávka je dokončena ve stanoveném termínu nebo dříve.
7.5 Bude-li Objednatel v prodlení s dodáním potřebných podkladů, je Zhotovitel oprávněn posunout výše uvedené termíny plnění o dobu prodlení Objednatele s dodáním potřebných podkladů, případně navíc o dobu potřebnou k opětovné alokaci zdrojů potřebných pro poskytnutí dodávky služeb.
7.6 Pokud Objednatel nebude schopen nebo ochoten pokračovat v realizaci díla nebo dodat podklady nezbytné pro pokračování v realizaci dodávky tak, aby byla poskytnuta v dohodnutém termínu, je povinen uhradit celkovou částku odpovídající objednávce díla před započetím spolupráce a všech jejich navýšení.

VIII. Údržba webových stránek
8.1 Objednatel není povinen se Zhotoviteli zavázat k placení měsíční údržby webových stránek. K nepřijetí údržby není vázaná služba dodání webových stránek. Služba údržba webových stránek je doplňkovou a volitelnou službou.
8.2 Objednatel se zavazuje nahlásit závady bezprostředně po jejich zjištění, nejpozději však do 14 dnů od předání webových stránek.
8.3 Zhotovitel se zavazuje zahájit úpravu zjištěných vad nejdéle do 72 hodin.
8.4 Pokud Objednatel neposkytne Zhotoviteli náležitou součinnost pro řádný výkon smluvených prací, nemůže se dovolávat lhůt plnění uvedených v tomto článku.
8.5 Cena za údržbu webových stránek bude Objednateli známá v kalkulaci za dodání webových stránek. Cena je vypočítána dle velikosti webových stránek a náročnosti funkcí.
8.6 Cena za službu je splatná maximálně první den každého měsíce, jestliže není sjednáno jinak. 
8.7 Zhotovitel vystaví fakturu minimálně 14 dnů před koncem měsíce.

IX. Vady zapříčiněné cizím zaviněním
9.1 Závady zapříčiněné cizím zaviněním nejsou považovány za závady způsobené Zhotovitelem a Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za tyto škody. Objednatel není oprávněn požadovat bezplatné odstranění závad. Toto zjištění není považováno jako porušení funkčnosti ze strany Zhotovitele.
9.2 Závady zapříčiněnými cizím zaviněním se rozumí závady vzniklé na webových stránkách při manipulaci Objednatele nebo jeho spolupracovníků se zdrojovými soubory stránek, serveru, manipulaci s databází, nastavením parametrů serveru, které zapříčiní závady na webových stránkách a také závady vzniklé útokem na stránky třetí osobou hackerskými útoky, malware a výpadky webhostingových služeb.
9.3 Odstranění vad spojené se zjištěním útoků třetích stran – hackerů, malware a dalších virů nespadá pod kompetence Zhotovitele.
9.4 Zhotovitel nezodpovídá za problémy respektive ušlý zisk, v případě závady ze strany hostingové společnosti, jako například nedostupnost serveru, zavirování webové stránky, problémy vzniklé únikem dat, apod.

X. Reklamace a odstoupení od smlouvy
10.1 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ze zákonných důvodů, zejména pak v případě, jestliže je Objednatel s placením záloh nebo splátek v prodlení delším než 14 dnů.
10.2 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže je termín pro předání podkladů pro dokončení díla nebo termín konečné kontroly a schválení díla překročen Objednatelem o více než jeden měsíc.
10.3 Je-li k tvorbě díla nutná součinnost Objednatele, je Zhotovitel oprávněn určit přiměřenou lhůtu k součinnosti a po jejím uplynutí může od smlouvy odstoupit, upozorní-li na takový následek Objednatele.
10.4 Reklamaci může uplatňovat pouze Objednatel, tj. osoba, která provádí objednávku, nebo osoba uvedená v objednávce.
10.5 Odstoupením od smlouvy nebo stornování potvrzené objednávky vzniká Zhotoviteli nárok na úhradu prací, které byly zhotoveny do data odstoupení od smlouvy a to nejpozději do 7 dnů.

XI. Závěrečná ustanovení
11.1 V případě vyšší moci je každá strana zproštěna svých závazků ze Smlouvy a jakékoliv prodlení v plnění jakéhokoliv závazku vyplývajícího ze Smlouvy bude tolerováno a smluvní strana postižená zásahem vyšší moci nebude odpovědná za škody nebo jinak, pokud takové prodlení nebo škoda bude přímým nebo nepřímým důsledkem vyšší moci.
11.2 Tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé objednávky či smlouvy, jsou dostupné na webových stránkách Zhotovitele.
11.3 Veškeré zde neuvedené vztahy smluvních stran se řídí dle platného zákoníku.
11.4 Objednatel souhlasí s těmito Obchodními podmínkami.
11.5 Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že plně uznávají elektronickou formu komunikace, zvláště pak prostřednictvím e-mailové pošty a internetové sítě, jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany.
11.6 Zhotovitel je výhradním vlastníkem a autorem projektového návrhu, tedy vytvoří-li Zhotovitel pro Objednatele kreativní návrh či jiný druh výstupu, který slouží ke tvorbě projektu, Objednatel nesmí tento dokument použít při tvorbě s jiným dodavatelem služeb. Jedná se o exkluzivní na míru vyhotovený návrh vč. kreativních, designových či funkčních řešení včetně cenové nabídky a termínu dodání a Zhotovitel je plným držitelem všech práv.


Při cizojazyčné spolupráci si překlad těchto VOP zajistí Objednatel sám či přímo požádá Zhotovitele o jejich překlad. Ten může či nemusí vyhovět. / In case of cooperation in a foreign language, the Client will arrange the translation of these T&C or asks Contractor. He may or may not comply.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnost od 13. 12. 2018, kdy zároveň byla registrována i doména darkroomvisitor.cz. / These Terms and Conditions take effect from December 13, 2018 when also this domain darkroomvisitor.cz was registered.